YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


Keski-Suomen Kennelkerho ry


Yhdistyksen nimenä on Keski-Suomen Kennelkerho ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä ja toiminta-alueena Keski-Suomi.
Kerhon tarkoituksena on kehittää puhdasrotuisilla koirilla tapahtuvaa kennelharrastusta.


Päämääränsä kerho pyrkii saavuttamaan koulutus-, kilpailu-, koe-, näyttely- ja kurssitoiminnan sekä neuvontatyön avulla. Kerho toimii Suomen Kennelliiton ja Keski-Suomen Kennelpiirin jäsenyhdistyksenä.


Virallinen kieli on suomi.


Kerhon jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen henkilö, jonka kerhon johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenet voivat keskuudessaan muodostaa epäitsenäisiä rotu- tai harrastuspiirejä, joilla ei ole omaan taloutta ja jotka toiminnassaan noudattavat kerhon sääntöjä.


Jäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosittain määrää kerhon vuosikokous.
Suorittamalla yhdellä kertaa kymmenkertaisen jäsenmaksun jäsen saavuttaa ainaisjäsenen oikeudet ja vapautuu vastaisista jäsenmaksuista.


Kerhon johtokunnan ehdotuksesta voidaan sen kunnia- tai tuomarijäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan kerhon vuosikokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan ¾ annetuista äänistä. Kunnia- ja tuomarijäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista.


Jäsen voidaan erottaa kerhon johtokunnan päätöksellä, jos hän jättää vuosimaksunsa suorittamatta, jos hän muuten rikkoon. kerhon sääntöjä tai hyviä tapoja vastaan, tai jos hän menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut kerhon toimintaa. Kerhon jäsenillä on milloin tahansa oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti kerhon kokouksen pöytäkirjaan.


Kerhon johdosta ja hallinnosta huolehtii sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Erovuorossa ovat vuosittain puheenjohtaja, kaksi varsinaista jäsentä ja varajäsenet.
Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän jäsenen läsnäollessa.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita johtokunnan ulkopuoleltakin.
Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


Johtokunnan tehtävänä on:
Kutsua kerho kokouksiin, valmistaa kokoukselle esitettävät asiat sekä panna toimeen kerhon päätökset.
Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa kerhoa, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata kerhon puolesta

10§
Kerhon tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä ennen helmikuun 1 päivää tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen johtokunnalle ennen helmikuun 15 päivää.

11§
Kutsu vuosikokouksiin ja ylimääräisiin kokouksiin on johtokunnan toimesta toimitettava johtokunnan harkinnasta riippuen joko kirjallisesti jokaiselle jäsenelle erikseen tai sanomalehdissä ilmoittamalla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

12§
Kerhon vuosikokous pidetään helmi- tai maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
Todetaan kokouksen laillisuus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Valitaan kokouksen sihteeri
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Esitetään johtokunnan vuosikertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto
Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
Valitaan johtokunnan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
Esitetään ja hyväksytään kerhon toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta
Keskustellaan ja päätetään muista vuosikokouskutsussa ilmoitetuista asioista
Keskustellaan ja päätetään muista esille tulevista asioista ottaen huomioon yhdistyslain asettamat määräykset

13§
Kaikki asiat, joista ei ole erikseen säädetty, ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Kokouksissa jokaisella kerhon jäsenellä on vain yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Jos joku läsnä olevista vaatii tulee vaalin tapahtua suljetuin lipuin.

14§
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain kerhon kokouksen päätöksen perusteella. Jotta muutosehdotus tällöin tulisi hyväksytyksi vaaditaan ¾ äänten määräenemmistö annetuista äänistä.

15§
Päätös kerhon purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan vähintäin kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous ja vaaditaan tähän vähintään ¾ äänten määräenemmistö annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

16§
Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, lankeaa sen omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaan kenneltarkoitukseen.

17§
Kerholla on oikeus ottaa vastaa omaisuutta lahjan tai testamentin nojalla sekä omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä.

18§
Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.